حوزه مدیریت

آقای احمدی

مدیر امور مالی

تحصیلات

تماس

سوابق پژوهشی 

سوابق اجرایی

فوق لیسانس حسابداری

عنوان پایان نامه:

رابطه بین سابقه حسابرسی شرکاء، عمر موسسه حسابرسی و تعداد کارهای ارجاعی با نوع اظهارنظر حسابرس

 ۶۶۱۶۴۴۴۲
  • مبانی نظری کشف تقلب و ارزیابی از پاسخگویی
  • رابطه بین صرف سهام عادی با ریسک
  • موانع تئوری گلوگاه در بنگاه های اقتصادی
  • رابطه سابقه حسابرسی شرکاء با نوع اظهارنظر در شرکتهای حسابرسی
  • مبانی نظری کشف تقلب و ارزیابی از پاسخگویی
  • رابطه بین صرف سهام عادی با ریسک
  • موانع تئوری گلوگاه در بنگاه های اقتصادی
  • رابطه سابقه حسابرسی شرکاء با نوع اظهارنظر در شرکتهای حسابرسی
  • رابطه بین
خانم طاهری فر
معاون مدیر امور مالی
تلفن :  ۶۶۱۶۴۴۵۰
خانم پروانه
مسئول دفتر
تلفن :  ۶۶۱۶۴۴۴۲