اداره اموال
آقای معیاری
رئیس اداره
تلفن :    ۶۶۱۶۴۴۶۱
خانم بلندی
مسئول تنظیم و صدور اسناد اموالی
تلفن :  ۶۶۱۶۴۴35
  خانم ندیری 
مسئول تنظیم و صدور اسناد اموالی
تلفن :  ۶۶۱۶۴۴35