قوانین داخلی و آئین نامه ها

آیین نامه استخدامی هیأت علمی-۲۷۳۲۹۸-۱۵ مورخ ۲۷-۱۲-۹۰ آئين نامه استخدامي اعضاي غيرهيئت علمي -اجرا از ۲۷-۶-۹۷ نسخه دانشگاه شريف مصوبه هيات رئيسه ۱۴۰۰-۶- افزايش هزينه هاي ارزي و ريالي فرصت مطالعاتي در سال ۱۴۰۰ شيوه نامه فرصت مطالعاتي مورخ ۰۷-۰۶-۹۰ آیین نامه فرصت مطالعاتی برا ی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۳۰-۰۶-۸۹ دستور پانزدهم-حد نصاب معاملات دستورالعمل نحوه واگذاری تنخواه

قوانین عمومی و آئین نامه ها

بخش نامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای
بخشنامه ۱۲۱۰۱ ۹۹ ۱۰۰۰ مورخ ۲۰ ۱۲ ۹۹ تنقيح و تلخيص ضوابط بيمه اي مقاطعه كاران دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور( نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب )
قانون برنامه توسعه کشور
برنامه ششم رسمی توسعه قانون برنامه ششم توسعه
قانون بودجه و ضوابط اجرایی بودجه
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۰-اصلاحيه قانون بودجه سال ۱۴۰۰ آئین نامه اجرایی ماده (۴۲)_قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص اعتبارات پژوهشی قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
مالیاتی
دستور العمل بكارگيري شماره اقتصادي موديان مالياتي- ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالياتهاي مستقيم قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۳۱-۴-۹۴ قابل اجرا از ۱-۱-۹۵ قانون اصلاح ماده (٨۶) قانون مالیات_های مستقیم-قابل اجرا از ۱۱-۰۵-۹۶
ممنوعیت خرید کالاهای خارجی
تصویبنامه_سال_۹۳_۲۶۷۲۵ تصویبنامه_سال_۹۴_۶۳۶۱۳ تصویبنامه_سال_۹۶_هـ۵۳۷۸۶ت-۴۲۸۳۹ تصویبنامه_سال_۹۷_هـ۵۵۵۳۵۰ت-۱۸۷۷۴ فهرست ممنوعيت خريد كالاهاي خارجي داراي مشابه توليدات داخلي تصويب نامه شماره ۱۴۵۳۵۹ مورخ ۲۳-۰۷-۹۰ قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب ۰۲-۰۳-۹۸
بخشنامه تعيين نصاب معاملات ۱۴۰۰ قانون محاسبات عمومي مصوب ۱-۶-۶۶
^