اداره اموال

آقای معیاری

رئیس اداره


۶۶۱۶۴۴۶۱
خانم ندیری

مسئول تنظیم و صدور اسناد اموالی

۶۶۱۶۴۴۳۵
خانم بلندی

مسئول تنظیم و صدور اسناد اموالی

۶۶۱۶۴۴۳۵
^