اداره دریافت پرداخت

آقای غلامی

رئیس اداره


۶۶۱۶۴۴۵۶
خانم علیزاده

معاون اداره و مسئول حقوق و دستمزد


۶۶۱۶۴۴۵۱
خانم بابایی

مسئول رسیدگی به امور قراردادها

۶۶۱۶۴۴۵۳
خانم مهدیانی

مسئول رسیدگی به امور قراردادها

۶۶۱۶۴۴۴۸
خانم عقیقی

مسئول حساب های درآمد اختصاصی

۶۶۱۶۴۴۵۹
آقای سلیمانی

مسئول امور حقوق بازنشستگان و پسا دکترا

۶۶۱۶۴۴۴۸
آقای قاسم زاده

مسئول صدور گواهی ضمانت بانکی

۶۶۱۶۴۴۷۱
خانم توسلی

مسئول صدور چک

۶۶۱۶۴۴۵۴
آقای رامهرمزی

متصدی امور بایگانی و امین اموال

۶۶۱۶۴۴۸۶
آقای روحی

متصدی امور بایگانی

۶۶۱۶۴۴۸۶
^