عاملین مالی

آقای بابایی

عامل مالی معاونت پژوهش و فناوری، مدیریت ارتباط با صنعت و مرکز خدمات آزمایشگاهی


۵۴۷۹۷۰۰۰ ۶۶۱۶۴۱۵۴
خانم محمدی

عامل مالی معاونت دانشجویی، معاونت فرهنگی و فوق برنامه و مدیریت تربیت بدنی


۶۶۱۶۵۰۰۷
خانم نوایی

عامل مالی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مدیریت آموزش های آزاد و پردیس خودگردان دانشگاه


۶۶۱۶۵۰۹۳
آقای خوش لهجه

عامل مالی مدیریت امور اداری و مالی، مدیریت امور ساختمان و تاسیسات، دانشکده ها و مراکز، ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، مدیریت پشتیبانی و حوزه ریاست


۶۶۱۶۴۸۶۷
آقای مختارزاده

عامل مالی پارک علم و فناوری دانشگاه


۰۹۱۰۷۲۱۹۴-۵ داخلی:۱۰۹-۱۰۸
^