مدیریت امور مالی

دانشگاه صنعتی شریف

به نام خدای حسابگر ، حسابرس و حسابدار زمین و آسمان و هر آنچه در اوست ، هم او که افتتاحیه و اختتامیه تمام حساب ها و کتاب ها است، ترازش همیشه موزون است و موجودی هایش همواره در فزون .

مدیریت مالی دانشگاه در نظر دارد با استعانت از پرودگار یکتا و اتکاء به دانش و مهارت پرسنل خود، همچون گذشته خدماتی درخور کارکنان در سطح دانشگاه ارائه نموده و مراجعه حضوری کارکنان و بازنشستگان را برای انجام امور مالی به حداقل رساند، لذا در این راستا از هر گونه پیشنهاد و یا انتقاد در راستای نیل به اهداف مذکور استقبال خواهد نمود.

آمارگیر وبلاگ

شرح وظایف مدیر مالی:

- انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات و آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه

- دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه

-تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در خصوص مواردی از قبیل دریافت ها، پرداخت ها و اعتبارات و تعهدات، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به مقامات ذیصلاح

- نظارت و کنترل سیستم های مالی موجود در دانشگاه

- همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی دانشگاه با مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانی

- پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و انجام کلیه امور مربوط به مطالبات مالی دانشگاه

- نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد آن

- اعمال نظارت در حفظ، نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آیین نامه های اموال دولتی و نحوه استفاده از آنها

- تهیه و تدوین آئین نامه ها،بخشنامه ها ودستورالعمل های لازم مالی

- تهیه و تنظیم گزارش های عملکرد مالی و ارائه گزارش های لازم به مراجع ذیربط

- نظارت و ایجاد هماهنگی بین ادارات و بخش های تابعه

- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در حدود مقررات موجود

تعریف حسابداری:

حسابداری یک سیستم است که در آن فرایند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدل های خاص انجام می‌گیرد تا افراد ذینفع درون سازمانی مثل مدیران و یا برون سازمانی مثل بانکها، دولت و ... بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده‌های خام مالی را دریافت نموده آنها را به نظم در می‌آورد. محصول نهایی نظام حسابداری گزارش ها و صورت های مالی است که مبنای تصمیم گیری اشخاص ذینفع (مدیران، سرمایه گذاران، دولت و ... ) قرار می‌گیرد.

^